Semalt maslahaty - Sahypa sahypalaryny göçürip almaga kömek edýän iň güýçli gurallar

Okaýan, ýöne tapyp bilmedik bir zadyňyzy Bütindünýä Kerebini gözläp gaýdyp geldiňizmi? Bu diýseň lapykeç we web sahypasyny oflayn ulanmak üçin göçürip almasaňyz, mesele ýüze çykýar. Elbetde, web mazmunyny ýyrtmak mümkindir we bu wagtyňyzy we güýjüňizi belli bir derejede tygşytlap biler, sebäbi bu sahypalary barlamak üçin WiFi-ni täzeden birikdirmeli bolmaz.

Bagtymyza, oflayn okamak üçin web sahypalaryny göçürip almaga kömek edýän interaktiw gurallar we programma üpjünçiligi bar. Şeýle hem, bu hyzmatlar bilen parçalary, suratlary we wideolary ýatda saklap bilersiňiz.

1. Jübü:

Jübü, soňundan okaň diýlip hem tanalýar, tordaky iň oňat we iň güýçli gurallaryň biridir. Bütin dünýäde ýüzlerçe müňlerçe abonentleri bar we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen tanalýar. Jübiňiz bilen web sahypalaryny rahat göçürip alyp ýa-da ýatda saklap bilersiňiz. 300-den gowrak programma bilen birleşdirilip, smartfonyňyz we kompýuteriňiz bilen utgaşýar. Mundan başga-da, “Facebook” we “Twitter” ýazgylaryny göçürip almak üçin bu guraldan peýdalanyp bilersiňiz we “Pocket” programmasyny dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Resmi web sahypasynda hasabyňyza ýazylmaly we Pocket gurmaly bolarsyňyz. Gurmak tamamlanandan soň, brauzeriňizde bu programmany ulanmak üçin basyp boljak düwmäni görersiňiz.

2. Yza gaýdýan maşyn:

“Pocket” ýaly, “Wayback Machine” soňra okamak üçin web sahypalaryny göçürip almak üçin ajaýyp we ygtybarly guraldyr. Bu hyzmat Internet arhiwi tarapyndan ýerleşdirilip, geçmişde dürli web sahypalarynyň nähili bolandygyny görmäge mümkinçilik berýär. Bu programmany islän wagtyňyz web sahypalaryny göçürip almak ýa-da ýatda saklamak üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, bir web sahypasynyň birnäçe wersiýasyny döretmek üçin “Wayback Machine” -ni ulanyp bilersiňiz we ony kompýuteriňizde dürli formatlarda saklap bilersiňiz. Diýmek, köpden bäri giden web sahypasyndan maglumat almak isleseňiz, “Wayback Machine” size suratlaryny rahat alyp biler.

3. Okamak mümkinçiligi:

Okamak mümkinçiligi, bir wagtyň özünde dürli web sahypalaryny ýatda saklamak üçin iň oňat we ygtybarly gurallaryň biridir. Ilki bilen bir saýtdan gereksiz bulaşyklygy aýyrýar. Oflayn wagtyňyz halaýan sahypalaryňyza girmek isleýän bolsaňyz ýa-da tutuş sahypany göçürip almak isleseňiz, “Readability” siziň üçin dogry programma. Web sahypasyny mahabat, fleş mazmuny we gaharlandyryjy şekiller bolmazdan göçürip almak üçin ulanyp bolýar. Okamak mümkinçiligi ulanyjy üçin amatly programma bolup, köp aýratynlyklar we wariantlar bilen üpjün edilýär. Bir wagtyň özünde birnäçe sahypany nyşana almaga mümkinçilik berýär we energiýaňyzy tygşytlaýar.

4. Evernote:

Evernote, web sahypalaryny göçürip almak üçin iň meşhur we giňden ulanylýan programma. Web mazmunyny hiline zyýan bermezden kesmäge we ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. Evernote-ny professional we şahsy maksatlar üçin ulanyp bilersiňiz. Ulanmak aňsat, mugt hasap üçin ýazylmaly bolarsyňyz. Sahypalary audios, wideo we şekillersiz ýatda saklamak isleseňiz, Evernote işiňizi ýeňilleşdirer. Kompýuterlere we smartfonlara bagyşlanýar we ähli operasiýa ulgamlaryna laýyk gelýär.

mass gmail